Nasze publikacje

 

Newsletter

Sonda

Kalendarz

Dzisiaj jest: Wtorek, 20 Marca 2018

PN WT ŚR CZ PT SO NI
01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

O projekcie

O nas

Szanowni Państwo,

na gospodarczej mapie Polski pojawia się nowa inicjatywa – Klaster Instytucji Otoczenia Biznesu. To wspólnota firm, stowarzyszeń i jednostek naukowych; wspólnota interesów; ale także – wspólnota ideałów. Nasze partnerstwo wyrasta z przekonania, że w życiu gospodarczym i działalności biznesowej konkurencja nie wyklucza dobrze rozumianej współpracy. Zamiast szukać wrogów, znajdujemy przyjaciół. Uczymy się od siebie nawzajem i razem zdobywamy nowe umiejętności. Zyskujemy nie tylko my, ale także nasze otoczenie. Klaster Instytucji Otoczenia Biznesu jest wzorem dobrych praktyk, promotorem przedsiębiorczości, kompetentnym i rzetelnym partnerem biznesowym dla innych firm, instytucji publicznych, administracji samorządowej.

Nasz Projekt zyskał przychylność i uznanie instytucji Unii Europejskiej. Na jego realizację otrzymaliśmy dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, Osi priorytetowej I „Nowoczesna Gospodarka”, Działania 1.4 „Promocja i współpraca”. Planujemy wiele przedsięwzięć w zakresie szeroko rozumianego doradztwa i konsultingu, szkoleń, inicjatyw o charakterze edukacyjnym, a także w sektorze B+R.

Z wielką przyjemnością zapraszam Państwa do odwiedzania naszego portalu. To źródło wiedzy na temat idei klasteringu, ale także forum dyskusji o problemach gospodarczo-ekonomicznych; miejsce, w którym znajdziecie Państwo wiele cennych informacji na temat funduszy europejskich, prawa, finansów, konsultingu, systemów zarządzania jakością, szkolnictwa wyższego, promocji i reklamy, zarządzania.

Liczymy, że w czasie surfowania po sieci nasz portal stanie się portem, do którego będziecie Państwo chętnie przybijać.

 

 Tomasz Kozłowski

 Prezes Polskiego Stowarzyszenie Doradczego i Konsultingowego

Koordynator Projektu Klaster Instytucji Otoczenia Biznesu

Klaster Instytucji Otoczenia Biznesu

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, Osi priorytetowej I „Nowoczesna Gospodarka”, Działania 1.4 „Promocja i współpraca” na podstawie umowy nr PO PW 01.04.03-00-05/09-00 z dnia 30 grudnia 2009

30 grudnia 2009 roku Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe podpisało umowę z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości na realizację projektu Klaster Instytucji Otoczenia Biznesu. Następstwem umowy było rozpoczęcie działań mających na celu promocję idei powstania Klastra wśród przedstawicieli świata biznesu i nauki. W efekcie do tej poru do Klastra Instytucji Otoczenia Biznesu przystąpiło 18 podmiotów, w tym: 2 uczelnie (Uniwersytet w Białymstoku oraz Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku), 2 stowarzyszenia, 14 przedsiębiorstw.

Projekt "Klaster Instytucji Otoczenia Biznesu": Całkowita wartość projektu: 4.422.200,00 zł brutto, Wartość dofinansowania: 3.979.980,00 zł, Okres realizacji: 1.01.2010 – 31.12.2014 r.

Fundamentalnym celem projektu jest zbudowanie stałej platformy kooperacji pomiędzy instytucjami działającymi w szeroko pojętym obszarze usług doradczych, finansowych i szkoleniowych, procesów biznesowych i marketingowych, jednostek z sektora B+R. W konsekwencji realizacji tego celu wymiernym efektem funkcjonowania Klastra Instytucji Otoczenia Biznesu będzie wzrost jakości świadczonych usług biznesowych oraz wzrost konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw, co z kolei stanowi warunek konieczny do zbudowania nowoczesnej gospodarki. Zbudowanie innowacyjnej sieci współpracujących ze sobą instytucji otoczenia biznesu pośrednio przyczyni się do podniesienia atrakcyjności społeczno-gospodarczej całego regionu Polski Wschodniej oraz ograniczenia postępującej marginalizacji tej części kraju.

Cele Klastra Instytucji Otoczenia Biznesu:

 • Organizowanie współpracy, komunikacji i wymiany informacji między uczestnikami Klastra.

 • Tworzenie relacji między przedsiębiorstwami a jednostkami badawczymi i naukowymi oraz instytucjami Otoczenia biznesu.

 • Nawiązywanie współpracy z podmiotami spoza Klastra oraz spoza regionu Polski Wschodniej.

 • Umożliwienie transferu wiedzy między członkami Klastra.

 • Podniesienie świadomości biznesowej członków klastra.

 • Dyfuzja innowacyjnych technik doradczych i szkoleniowych wśród członków Klastra.

 • Realizacja wspólnych projektów o charakterze biznesowym, badawczym, edukacyjnym, szkoleniowym.

 • Pozyskiwanie i utrzymywanie klientów zainteresowanych zakupem świadczonych usług i produktów dostarczanych przez członków Klastra.

 • Rozwijanie oraz propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających promocji usług doradczych, szkoleniowych, marketingowych podnoszących konkurencyjność członków Klastra, jak również innych firm regionu Polski Wschodniej.

 • Realizacja przedsięwzięć i inwestycji, których pojedynczy podmiot należący do Klastra nie byłby w stanie podjęć samodzielnie.

 • Wspólna realizacja projektów i inwestycji jako podstawa obniżenia kosztów i ryzyka.

 • Ułatwianie dostępu członkom Klastra do wiedzy w zakresie szeroko rozumianego konsultingu.

 • Redukcja kosztów operacyjnych i optymalizacja kosztów korzystania z usług zewnętrznych.

 • Oferowanie usług i produktów najwyższej jakości.

 • Standaryzacja procesu obsługi.

 • Podniesienie zdolności innowacyjnych członków Klastra, w tym wykreowanie nowych innowacyjnych produktów i usług.

 • Budowa przewagi konkurencyjnej w regionalnej i krajowej gospodarce.

 • Promocja idei klasteringu.

 • Pozyskiwanie zleceniodawców, w tym zagranicznych, dla działań inwestycyjnych w ramach powiązania klastrowego.

 • Pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania inicjatyw klastrowych.

 • Wsparcie działań eksportowych, promocji marek oraz branż, w których funkcjonują członkowie Klastra na rynku krajowym, jak i międzynarodowym.

 • Zaspokajanie powstałych w wyniku realizacji projektu potrzeb.

W pierwszym etapie działania Klastra Instytucji Otoczenia Biznesu nastąpiło rozpoznanie wspólnych pól zainteresowań podmiotów go tworzących oraz nawiązanie inspirujących kontaktów między nimi. W dalszej kolejności konieczne będzie dokonanie szczegółowych opracowań i wdrożenie strategii rozwoju Klastra w oparciu o potencjał wchodzących w jego skład podmiotów. Wskazane jest przy tym:

 • stworzenie studium wykonalności dla Klastra jako odpowiedź na brak fachowych opracowań z zakresu współpracy nauki i biznesu w regionie Polski Wschodniej i jej przełożenia na działalność rynkową;

 • organizowanie spotkań i konferencji dotyczących powiązań nauki i biznesu, możliwości współpracy, korzyści z niej wynikających;

 • utworzenie portalu internetowego ;

 • publikacja czasopisma i broszur informacyjnych;

 • podjęcie działań promujących Klaster w Polsce i za granicą, w tym

 • konferencje prasowe,

 • reklama w mediach,

 • reklama bezpośrednia,

 • wyjazdy na szkolenia,

 • warsztaty i seminaria,

 • misje zagraniczne.

Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe dostrzegło wielki, a zarazem nie w pełni wykorzystany potencjał sektora naukowego i biznesowego, które do tej pory w regionie Polski Wschodniej nie miały wielu możliwości współpracy. Stąd inicjatywa powołania do życia zorganizowanej struktury zdolnej do stworzenia efektywnych mechanizmów kooperacji podmiotów gospodarczych i naukowych, zdolnej do stworzenia spójnej oferty rynkowej i jej komercjalizacji, zdolnej wreszcie do zbudowania silnej marki i jej promocji. Klaster Instytucji Otoczenia Biznesu może jednak odnieść sukces tylko przy zaangażowaniu wielu partnerów. Początki są więcej niż obiecujące. Inicjatywa od razu spotkała się z dużym zainteresowaniem wśród firm konsultingowych, reklamowych, finansowych, z branży IT, a także w świecie nauki. Warunkiem sukcesu jest możliwie szeroka i różnorodna grupa partnerów, która zapewni wieloaspektowe spojrzenie na problemy i wszechstronną promocję samego projektu na rynku regionalnym i krajowym.

Klaster Instytucji Otoczenia Biznesu należy do elitarnego grona tzw. klastrów wiedzy, czyli opierających się na współpracy świata nauki i biznesu, której celem jest kreowanie i rozwijanie nowych form biznesu. Korzyści, jakie przynoszą tego rodzaju struktury są wielowymiarowe i wieloaspektowe. To przede wszystkim:

 • poprawa przepływu informacji i wiedzy,

 • obniżenie kosztów transakcyjnych,

 • wzrost efektywności i produktywności,

 • kreowanie nowego sposób myślenia o organizacji procesów gospodarczych.

W gospodarce, w której wiedza jest głównym zasobem strategicznym, niewykorzystanie szans i możliwości jakie niesie ze sobą Klaster Instytucji Otoczenia Biznesu byłoby niewybaczalnym błędem. Bliska współpraca sektora nauki z biznesem jest obecnie najlepszą ścieżką rozwoju gospodarczego i społecznego.