Nasze publikacje

 

Newsletter

Sonda

Podmioty klastra

Klaster Instytucji Otoczenia Biznesu

 

 

 

 

 

 

Uniwersytet w Białymstoku

 to jedna z największych i najprężniejszych jednostek akademickich w północno-wschodniej Polsce. Powstał w 1997 roku z przekształcenia istniejącej 29 lat Filii Uniwersytetu Warszawskiego. Obecnie na uczelni kształci się w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym ok 18 tys. studentów. Do wyboru mają 22 kierunki i 42 specjalności studiów.  UwB  prowadzi także 91 rodzajów studiów podyplomowych. W skład Uniwersytetu wchodzi dziesięć wydziałów: Wydział Biologiczno-Chemiczny, Wydział Ekonomii i Zarządzania,  Wydział Filologiczny, Wydział Historyczno-Socjologiczny, Wydział Matematyki i Informatyki, Wydział Fizyki, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Wydział Prawa, a także zagraniczny Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie i zamiejscowy Wydział Administracji w Siedlcach. Jednostką pozawydziałową uczelni  jest  Wschodni Ośrodek Transferu Technologii. Zajęcia i wykłady w UwB prowadzi około 900 nauczycieli akademickich (ponad 200 to samodzielni pracownicy naukowi). Uniwersytet  posiada 10 uprawnień do nadawania stopnia doktora i 2 uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego. Na uczelni działa aktywnie ponad 70 kół naukowych i organizacji studenckich.

www.uwb.edu.pl

Wyższa Szkoła Finansów i Zarzadzania w Białymstoku (WSFiZ)

 jest najstarszą na Podlasiu i jedną z najstarszych w kraju uczelni niepublicznych. Została założona w 1993 r. i od tego czasu prowadzi nieprzerwanie działalność dydaktyczno-edukacyjną, badawczą, szkoleniową. Obecnie WSFiZ posiada 8 wydziałów, 12 kierunków studiów, blisko 6 tys. studentów, ponad 200 wykładowców, ok. 20 tys. absolwentów i zweryfikowaną przez Państwową Komisję Akredytacyjną jakość kształcenia. Na zaplecze dydaktyczne składa kompleksowa baza lokalowa, sale wykładowe z wyposażeniem multimedialnym, informatyczny system wspomagania dydaktyki i system e-learningu, biblioteka z bogatym księgozbiorem. WSFiZ regularnie zajmuje czołowe miejsca w rankingach niepublicznych uczelni magisterskich. Poza ośrodkiem w Białymstoku, WSFiZ ma filię w Ełku oraz wydział zamiejscowy w Ostrowi Mazowieckiej. Misję Uczelni wyraża hasło „Tradycja – Nowoczesność – Atmosfera”. Tradycja – ponieważ WSFiZ posiada 18-letnie doświadczenie w pracy naukowej i dydaktycznej, ukształtowanej przez potrzeby środowiska lokalnego i regionalnego. Nowoczesność – ponieważ oferuje atrakcyjny, dostosowany do potrzeb rynku pracy program studiów, w tym studiów podyplomowych, najlepszą kadrę dydaktyczną, bardzo dobre warunki lokalowe. Atmosfera – bowiem WSFiZ ukierunkowana jest na dobre relacje interpersonalne, oparte na wzajemnym szacunku, życzliwości, poszanowaniu praw i godności wszystkich uczestników procesu kształcenia.

 www.wsfiz.edu.pl

Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe (PSDiK)

 powstało w 2004 roku. Świadczymy profesjonalne, potwierdzone wieloma sukcesami, usługi w zakresie szeroko rozumianego konsultingu. Specjalizujemy się w pozyskiwaniu środków z funduszy europejskich. Nasi doradcy służą swoją fachową wiedzą i pomocą na każdym etapie aplikowania o dotację – począwszy od określenia potrzeb i oczekiwań Klienta, poprzez przygotowanie wniosku, wybór źródeł finansowania, aż po zarządzanie projektem i jego rozliczenie. Różnorodność programów pomocowych, zarówno krajowych jak i współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej, wymaga znajomości złożonych zagadnień związanych z prawidłowym aplikowaniem. Nasi eksperci z dużą swobodą poruszają się w obszarze prawa, finansów, inwestycji, marketingu, szkoleń. Dzięki temu potrafimy skutecznie aplikować o dofinansowanie w ramach każdego Programu Operacyjnego, co czyni PSDiK krajowym liderem w pozyskiwaniu funduszy unijnych. PSDiK jest inicjatorem i organizatorem Międzynarodowego Konkursu EuroCertyfikat oraz Europejskiego Programu Promocji Jakości.

www.polskiestowarzyszenie.pl

EuroFirma Media Sp. z o.o.

Wydawca ogólnopolskiego czasopisma – Magazynu Przedsiębiorcy EuroFirma.pl i właściciel Portalu Przyjaznego Przedsiębiorcy www.eurofirma.pl – na bieżąco śledzi sytuację gospodarczą i trendy rynkowe. Dostarczamy naszym czytelnikom najaktualniejszych informacji, dotyczących szerokiego spektrum zagadnień związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, w tym funduszy unijnych, systemów zarządzania jakością, prawa i szkoleń. Magazyn regularnie trafia na biurka właścicieli firm, kadry zarządzającej, dyrektorów działów marketingu, HR, pracowników instytucji publicznych oraz wszystkich tych, którzy trzymają rękę na pulsie życia gospodarczego kraju i nowoczesnych rozwiązań stosowanych w biznesie. Od kilku lat z sukcesem doradzamy również przedsiębiorcom i instytucjom, jak i gdzie szukać możliwości dofinansowania działalności, jak skutecznie pozyskiwać środki z funduszy unijnych, wdrażać systemy zarządzania jakością, szkolić pracowników. Kilkuletnia obecność na rynku zaowocowała wieloma cennymi doświadczeniami, pozyskaniem dużego grona zadowolonych klientów,  a przede wszystkim zbudowaniem silnej, stabilnej i rozpoznawalnej marki. Chciałbyś rozpocząć intensywne działania promocyjne Twojej firmy, zmienić bądź odświeżyć strategię reklamową, zainwestować w wizerunek – nie czekaj, skontaktuj się nami! Dobierzemy narzędzia i stworzymy kompleksową ofertę dopasowaną do indywidualnych potrzeb Twojej firmy.

www.eurofirma.pl

Tomas Consulting S.A.

Jest największą firmą doradczą w północno-wschodniej Polsce. Potwierdzeniem czołowej pozycji na rynku konsultingowym jest ostatni ogólnopolski ranking "Najskuteczniejsze firmy doradcze 2010", w którym Tomas Consulting został sklasyfikowany na miejscach 11 (pod względem wartości pozyskanych dotacji unijnych) i 14 (pod względem liczby projektów). Firma specjalizuje się w doradztwie biznesowym, cechuje się profesjonalizmem działania, a jej katalog usług obejmuje m.in.: pozyskiwanie finansowania na działalność inwestycyjną i operacyjną (dotacje UE, kredyty, leasingi), zarządzanie projektami (tzw. menedżer projektu), nadzór inwestorski, kosztorysy, obsłaga prawna i księgowa, wdrażanie systemów zarządzania jakością (ISO i HACCP), audyty technologiczne i energetyczne, doradztwo personalne, marketing, szkolenia w zakresie BHP, mediacje gospdoarcze, projekty architektoniczne, przeprowadzanie wymagancych procedur związanych z przepisami w zakresie ochrony środowiska (np. ocena i raport oddziaływania na środowisko). Z oferty Tomas Consulting skorzystało już ponad 500 podmiotów, z czego większość nadal kontynuje współpracę, co jest wynikiem przyjętej przez organiację strategii budowania długofalowych, trwałych relacji zawodowych. W biznesowej działalności Tomas Consulting kieruje się zasadami profesjonalizmu i uczciwości, a łaczna wartość projektów, które obsługiwał i obługuje, przekroczyła już miliard PLN.          

www.tomasconsulting.com

ECDS Polska Sp. z o.o.

Działa z myślą o świadczeniu szerokiego zakresu usług doradczych i szkoleniowych jednostkom samorządu terytorialnego, ich jednostkom budżetowym, organizacjom, instytucjom oraz przedsiębiorstwom. Główne obszary naszej działalności to: fundusze europejskie, studia wykonalności, biznes plany, rozliczanie projektów, ewaluacja,  doskonalenie kadr. Celem ECDS Polska jest pomaganie organizacjom i przedsiębiorstwom w podnoszeniu konkurencyjności oraz skuteczności działania w oparciu o inwestycje w ich najcenniejszy kapitał – pracowników. Specjalizujemy się w organizacji i prowadzeniu szkoleń zamkniętych dostosowanych do potrzeb Klienta, szkoleń otwartych, szkoleń dofinansowanych ze środków UE oraz imprez integracyjnych. Zespół ECDS Polska składa się z wykwalifikowanych pracowników i stale poszerzającej się kadry, wywodzącej się z uczelni wyższych, a także instytucji badawczych. Misją ECDS Polska jest dostarczanie rozwiązań poprzez wykorzystanie potencjału intelektualnego pojedynczych jednostek, jak i całych organizacji, niezbędnego do realizacji założeń strategicznych firmy oraz zwiększania jej konkurencyjności na rynku. ECDS Polska cechuje profesjonalizm działania, elastyczność rozwiązań, jakość oferowanych szkoleń.

www.ecds.pl

Polskie Centrum Edukacji i Analiz ORDO Sp. z o.o.

Jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością powstałą w 1999 r., oferującą szeroki wachlarz szkoleń i kursów z zakresu edukacji ekonomicznej, prawnej i zarządzania, tworzonych z uwzględnieniem wymagań obecnego rynku pracy oraz indywidualnych potrzeb klienta. Dodatkowo PCEiA ORDO specjalizuje się w świadczeniu usług doradczych związanych z udzielaniem pomocy klientom, ubiegającym się o środki finansowe z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Firma zapewnia efektywną pomoc w poszukiwaniu odpowiednich źródeł finansowania, przygotowywaniu niezbędnych dokumentów oraz sprawowaniu pełnego nadzoru nad przebiegiem realizacji planowanego przedsięwzięcia. Usługi oferowane przez PCEiA ORDO stoją na najwyższym poziomie dzięki dużemu potencjałowi i kreatywności w działaniu firmy, co jest jej najważniejszym atutem. Dowodem na to jest fakt, iż w ciągu swej działalności PCEiA ORDO stała się głównym ośrodkiem edukacyjnym na rynku usług szkoleniowych w ochronie zdrowia na Podlasiu.

http://ordo.info.pl/

Towarzystwo Amicus

Zostało utworzone i rozpoczęło działalność 8 lipca 1998r. Jest niezależną organizacją pozarządową, nie nastawioną na zysk, działającą na podstawie Ustawy o Stowarzyszeniach oraz Ustawy o organizacjach pożytku publicznego i wolontariacie. Członkami Stowarzyszenia są studenci i absolwenci uczelni wyższych, pracownicy naukowi, przedsiębiorcy, działacze kultury oraz pracownicy samorządowi. Towarzystwo Amicus prowadzi szeroko zakrojoną działalność na rzecz integracji  i promocji członkowstwa Polski w UE oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami krajów europejskich. Stowarzyszenie  posiada duże doświadczenie w realizacji projektów, w tym w prowadzeniu kampanii m. in. o charakterze edukacyjno-informacyjnym oraz wysokokwalifikowaną kadrę do realizacji w/w przedsięwzięć. Towarzystwo Amicus od ponad 11 lat związane jest z tematyką Unii Europejskiej i funduszy unijnych. Posiadamy doświadczenie w realizacji projektów o charakterze lokalnym, regionalnym oraz ogólnopolskim i międzynarodowym. Główne nasze działania dotyczą projektów  informacyjnych, promocyjnych, doradczych, szkoleniowych i  edukacyjnych.

www.towarzystwoamicus.pl

Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju

Podejmuje działania zmierzające do podniesienia konkurencyjności regionu i wykorzystania tkwiącego w regionalnej gospodarce potencjału. Stowarzyszenie tworzy trwałe fundamenty dynamicznego rozwoju regionalnego, buduje także więzi ponadregionalne – gospodarcze, ekonomiczne, ale także społeczne i kulturowe.  Szczegółowe cele CPIR obejmują: wsparcie rozwoju gospodarki lokalnej; promocja współpracy środowisk naukowych z przemysłem na rzecz zrównoważonego rozwoju regionu; tworzenie platformy wymiany wiedzy i technologii; edukacja w zakresie prawa i funduszy pomocowych Unii Europejskiej; wykorzystanie potencjału turystycznego regionu; ochrona środowiska poprzez promowanie postaw proekologicznych; wyrównywanie szans pomiędzy obszarami wiejskimi i miejskimi; wsparcie regionalnej gospodarki poprzez rozwój zasobów ludzkich; budowa społeczeństwa informacyjnego; podejmowanie działań na rzecz ograniczania bezrobocia, w tym udział w edukacji i realizacji programu zmniejszania bezrobocia, promocja aktywizacji zawodowej osób bez pracy lub zagrożonych jej utratą; ochrona praw kobiet, mniejszości narodowych i niepełnosprawnych, podejmowanie działań na rzecz wyrównywania ich szans; upowszechnianie i ochrona wolności, praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji, w tym demokracji lokalnej i tożsamości regionalnej; wsparcie działalności sportowej i kulturalnej; działalność na rzecz współpracy trans granicznej; współdziałanie z innymi organizacjami i stowarzyszeniami o zbliżonym profilu działania, krajowymi i zagranicznymi oraz nawiązywanie kontaktów z zagranicznymi podmiotami gospodarczymi w ramach współpracy międzyregionalnej.

www.cpir.org.pl

Capitales Finanse Sp. z o.o.

To firma zajmująca się doradztwem finansowym dla przedsiębiorstw. Jej główne obszary działania obejmują finansowanie inwestycji, finansowanie bieżącej działalności, zabezpieczenia finansowe oraz optymalizację kosztów. Oferta firmy nie stanowi zamkniętego katalogu produktów, rozwiązania finansowe dopasowywane są do indywidualnych oczekiwań i potrzeb klientów. W zakres usług może wchodzić m.in. pozyskanie kredytu, pożyczki, leasingu, factoringu, dotacji unijnych, ubezpieczeń i gwarancji oraz optymalizacja kosztów. Oferta firmy jest kierowana głównie do średnich i małych przedsiębiorstw. O jakości naszych usług decyduje właściwe zrozumienie długofalowych potrzeb Klienta, a także wiedza i doświadczenie w zakresie sposobu działania instytucji finansowych. Naszym celem jest pomoc przedsiębiorcom w świadomym i racjonalnym podejmowaniu decyzji finansowych, które dadzą mu gwarancję stabilnego dostępu do kapitału – zarówno dzisiaj, jak i w przyszłości.

www.capitales.pl

BV Sp. z o.o.

To lider polskiego e-biznesu. Firma od 14 lat skutecznie pomaga klientom w poszerzaniu kontaktów biznesowych i rynków zbytu zarówno w kraju, jak i za granicą. BV oferuje kompleksowe usługi, które powstały z połączenia doświadczenia oraz ogromnych możliwości jakie daje współczesny Internet. Rozwijając się przez lata, Agencja Interaktywna BV Sp. z o.o. systematycznie poszerzała wachlarz usług. Obecnie w swojej bogatej ofercie posiada m. in. największą w Polsce Giełdę Biznes Ofert (www.OPENKontakt.com), biznesowy portal społecznościowy (www.Biznes-Klasa.pl), profesjonalny serwis hostingowy i system sprzedaży domen (www.Szu.pl) oraz profesjonalny i bezpłatny system do realizacji kampanii e- mailingowych (www.OPENMailing.pl). System ten umożliwia wysyłkę do bazy odbiorców oraz pomiar skuteczności prowadzonych kampanii.Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom można zarządzać własną bazą mailingową, jej rozbudową, kampaniami i statystykami efektywności. Agencja na każdym etapie zapewnia pomoc i opiekę w realizacji kampanii mailingowych. Wysyłka e-mailingów za pomocą systemu OPENMailing.pl nie wymaga specjalnej wiedzy ani umiejętności przy tworzeniu kreacji mailingowych. Dzięki kampaniom realizowanym przez OPENMailing.pl klient zapewnia swojej firmie zyski i nawiązuje stałe relacje z kontrahentami.

www.bv.bia.pl

Epicenter Sp. z o.o.

To firma handlowo - produkcyjna działająca w branżach: IT i reklamowej.

Specjalizujemy się w projektowaniu i dostarczaniu naszym klientom najbardziej sprawdzonych i efektywnych rozwiązań służących do przekazu informacji. 

Styl naszej pracy polega na tym, aby maksymalnie odciążyć naszych klientów - doradzamy, szukamy najtrafniejszych rozwiązań, realizujemy zarówno zamówienia typowe jak i w pełni zindywidualizowane.

Współpracujemy z najlepszymi - nasi dostawcy to renomowane i sprawdzone firmy, takie jak: Hyundai, Qomo, LG, Viewsonic, Avtek, AOC, Gygabyte. Jakość ich produktów wybrali i potwierdzili nasi dotychczasowi klienci.

 

Bazą działalności Epicenter są 4 wzajemnie uzupełniające się dziedziny:

·         Infokioski i Digital Signage 

·         Multimedia i IT 

·         Gabloty i ekspozycja 

·         Druk cyfrowy i wielkoformatowy

 

Na ich podstawie możemy stworzyć dla Państwa zupełnie indywidualny produkt.

Precyzyjnie zrealizujemy postawione wymagania, zarówno pod kątem technologicznym jak i wizualnym, z budżetem skrojonym na miarę Państwa możliwości.

www.epicenter.pl

7sztuk.pl

Jest Butikiem Kreatywnym o bardzo szerokich kompetencjach. Z powodzeniem opracowujemy strategie promocyjne oraz realizujemy zaawansowane projekty technologiczne. Dzięki zespołowi graficznemu o bardzo różnorodnych specyfikacjach, nic nie ogranicza naszych kreacji. Dbamy, by zawsze były niepowtarzalne i trafiały w oczekiwania Twoje i Twoich Klientów. Nie jesteśmy kolejną fabryką reklam. 7sztuk.pl to zgromadzenie i inicjatywa ludzi z pasją. Tych, którzy nie potrafią tworzyć bez dreszczyku emocji, bez twórczego zapału, bez artystycznego szału, bez zaangażowania wszystkich zmysłów. Tych, dla których Butik nie jest tylko biurem, do którego przychodzi się, by „odklepać” swoje przy taśmie montażowej. Pracują dla nas specjaliści, którzy zdobywali doświadczenie w największych agencjach w kraju, tworząc dla największych polskich i zagranicznych marek. Nie musimy czytać z gwiazd, używać GPS-u, rozglądać się za drogowskazami. Sami wiemy, jak dotrzeć do celu, który nam wyznaczysz. Każdy projekt dokładnie analizujemy, planujemy i dokumentujemy, byś od początku miał pewność, że zmierzamy dokładnie w kierunku, którego oczekiwałeś.

www.7sztuk.pl

KADR Spółka Cywilna

Powstał w Białymstoku w 1997 r. Podstawowa działalność firmy to kompleksowa obsługa instytucji państwowych, agencji reklamowych i przedsiębiorstw. KADR tworzy wizerunek współpracujących z nim firm przy pomocy nośników reklamy zewnętrznej. W naszej ofercie znajduje się 350 różnego rodzaju powierzchni reklamowych w największych miastach województwa podlaskiego. KADR specjalizuje się głównie w ekspozycji billboardów, nośników typu citylight i plakatowaniu tablic w formacie BB i SO. Firma przeprowadza lub koordynuje akcje na przyczepach typu MOBIL. Ponadto, wykonujemy konstrukcje reklamowe i zapewniamy ich montaż. Na zlecenie Klienta nadzorujemy kampanie reklamowe na terenie całego kraju. KADR, dzięki współpracy z firmami z branży reklamowej, kontroluje obecnie ok. 65% rynku reklamy zewnętrznej w Białymstoku i okolicach. Oprócz działalności stricte outdoorowej, firma KADR doskonale sprawdziła się jako zleceniobiorca przy projektowaniu stron internetowych.  

www.kadr.pl

NFO GRAPH Sp. Jawna

Powstała ponad 15 lat temu. Na początku zajmowaliśmy się głównie projektowaniem oraz montażem zaawansowanych zestawów do obróbki grafiki. Obecnie naszymi głównymi odbiorcami są nadal graficy komputerowi oraz architekci, jednak poszerzyliśmy działalność i oferujemy firmom oraz klientom indywidualnym kompleksową obsługę w zakresie rozwiązań teleinformatycznych. Dzięki usługom doradczym w zakresie doboru sprzętu oraz wyborze usług współpracujące z nami firmy zyskują znaczne oszczędności oraz bezpieczeństwo danych. Naszym sztandarowym produktem są zestawy komputerowe CoolPC. Oprócz tego polecamy i dobieramy laptopy znanych firm tak, aby był to sprzęt wydajny i niezawodny. Na życzenie klienta każdy komputer optymalizujemy samodzielnie instalując na nim oprogramowanie w celu osiągnięcia jak największej wydajności i bezpieczeństwa. Dlaczego coolCool w mowie potocznej zazwyczaj oznacza też „odjazdowy”, „znakomity”, „świetny”, a nasze komputery cechuje odpowiedni design, bezawaryjne działanie i świetna wydajność. Jeżeli zależy Ci na praktycznie bezawaryjnym sprzęcie oraz dobrej obsłudze przed i po zakupie sprzętu, zapraszamy do naszego salonu.

www.coolpc.pl

Stowarzyszenie Informatyka Podkarpacka

To organizacja, która powstała w 2006 r. w Rzeszowie. Misją stowarzyszenia jest tworzenie i rozwój Podkarpackiego Klastra Informatycznego. Ponadto celem stowarzyszenia jest integracja środowiska podkarpackich przedsiębiorców branży telekomunikacyjnej, telefonicznej i informatycznej, wspieranie rozwoju przedsiębiorczości, wspieranie inicjatyw gospodarczych i podnoszenie wiedzy teleinformatycznej społeczeństwa, prowadzenie doradztwa personalnego, przeciwdziałanie bezrobociu, prowadzenie działalności na rzecz ogółu społeczeństwa, także grup znajdujących się w trudnej sytuacji, a także organizacja szkoleń, konferencji i doradztwo dla podmiotów gospodarczych i ludności.


Oficjalna strona internetowa: www.informatykapodkarpacka.pl

 

Consultor Sp. z o.o.

Funkcjonuje od samego początku tworzenia się gospodarki wolnorynkowej w Polsce. Od ponad 20 lat działamy nieprzerwanie, co jest świadectwem naszej konsekwencji i silnej pozycji na rynku. Consultor przez ten czas zdobył i wciąż zdobywa nowe doświadczenia we wspieraniu przedsiębiorstw, w kształtowaniu optymalnej polityki personalnej oraz przeciwdziałaniu bezrobociu. Dziś nie jesteśmy już tylko firmą lokalną – działa na terenie całego kraju. Siedzibą spółki jest Lublin, ale posiadamy swoje oddziały także w Chełmie, Puławach, Radomiu, Kielcach, Szydłowcu, Łodzi, Opolu i Białymstoku. Dzięki tej sieci oddziałów oraz współpracującymi z nami wykładowcami, trenerami i doradcami możemy realizować ogólnopolskie projekty wspomagające działalność biznesową. Świadczymy także usługi w zakresie doradztwa personalnego. Na bieżąco prowadzimy bazę danych osób poszukujących nowej pracy, między innymi poprzez portal www.jobportal.plNa zlecenie pracodawców przeprowadzamy także od początku do końca proces rekrutacji pracowników na konkretne stanowisko pracy, począwszy od preselekcji CV według ustalonych kryteriów, poprzez weryfikację zawartych w CV informacji, pogłębione wywiady, badanie testami psychologicznymi, symulacje i próbki pracy, aż po przedstawienie pracodawcy najlepszej bądź najlepszych kandydatur. Prowadzimy także oceny okresowe i kompetencyjne już zatrudnionego personelu.

www.consultor.pl

 

PRO100 DRUKARNIA

To nowoczesna i największa w regionie północno-wschodnim drukarnia półformatowa. Na nasz potencjał składa się: kreatywne studio graficzne, nowoczesne studio pre-press (w tym własna naświetlarka CtP), piecio-, cztero- i dwukolorowe maszyny offsetowe do formatu B2, linia do produkcji opakowań z tektur litych i opakowań kaszerowanych (automaty sztancujące, składarko-sklejarka, okienkarka, kaszerówka, złociarki), rozbudowana introligatornia, w tym linie do opraw broszurowych, zautomatyzowana linia do oprawy spiralnej kalendarzy, nowoczesne hale produkcyjne. Specjalizujemy się w druku opakowań, materiałów reklamowych, kalendarzy i kopert kurierskich, książek, broszur, czasopism. Atutem naszej firmy jest profesjonalna obsługa, terminowość i kompetentna, otwarta na nowe rozwiązania załoga. Realizując zamówienia, angażujemy całe nasze doświadczenie, wykorzystujemy najlepsze materiały i najnowocześniejsze techniki poligraficzne. W sytuacjach wyjątkowych potrafimy działać niezwykle szybko, wykonując powierzone nam zadania w ekspresowym tempie, jednak zawsze z zachowaniem właściwych standardów i najwyższej jakości druku. Posiadamy doświadczoną załogę, na którą składają się najlepsi specjaliści w branży. Jesteśmy otwarci na wyzwania, a oczekiwania i potrzeby Klientów są dla nas priorytetem. Jesteśmy gotowi służyć naszą fachową radą w zakresie technik drukarskich, które – z punktu widzenia konkretnego Klienta i zamówienia – są najlepsze, najbardziej efektywne i wskazane.

www.pro100.com.pl

 

GLOBART Print Sp. J.


To drukarnia cyfrowa, którą tworzy grono doświadczonych ekspertów. Dzięki wykorzystaniu najnowocześniejszej technologii oraz doskonałej orientacji w zakresie każdej formy druku, z powodzeniem realizujemy wszystkie – małe, większe i największe – zlecenia, oferując przy tym Klientom pełną satysfakcję i gwarancję najwyższej jakości. Specjalizujemy się w druku bannerów reklamowych, siatek, plakatów billboardowych, plakatów na papierze posterowym, ulotek, grafik okiennych, samochodowych, różnego typu folii, szyldów na blasze i PCV, także konstrukcji typu roll-up oraz innych systemów wystawienniczych. Dysponujemy jedyną w tej części kraju maszyną drukującą 5-metrowe grafiki. Każde zamówienie realizowane jest w krótkim czasie i przy zachowaniu najwyższych standardów. Nasza oferta nie ogranicza się jedynie do druku. Posiadamy wyspecjalizowaną ekipę montażową –montujemy dekoracje reklamowe na wszystkich typach powierzchni przeznaczonych do ekspozycji. Usługi te świadczymy zarówno w Polsce, jak i za granicą. Firma Globart print jest właścicielem sieci nośników reklamowych rozmieszonych w północno-wschodniej Polsce. Tworzą ją citylighty, billboardy, reklamy wielkopowierzchniowe – w sumie swoim klientom oferujemy ponad 5000 mkw znormalizowanych powierzchni reklamowych. Dzięki sprawnie funkcjonującemu systemu zarządzania w roku 2009 uzyskaliśmy certyfikat ISO 9001:2008 w zakresie projektowania i druku wielkoformatowego. Możemy także pochwalić się EuroCertyfikatami za rok 2008 i 2009 przyznanymi za sprawną organizację, doskonałą politykę rozwoju oraz przestrzeganie surowych norm jakości. Dużym wyróżnieniem było też zaproszenie nas do grona parterów organizowanego przez Podlaski Urząd Marszałkowski prestiżowego konkursu PODLASKA MARKA ROKU 2009 w zakresie projektowania i druku.

www.globartprint.pl

 

CENTRUM NOWYCH TECHNOLOGII Sp. z o.o.

 Jest niepubliczną instytucją szkoleniową istniejącą od 2004 roku. Posiadamy bogate doświadczenie w organizowaniu kursów, warsztatów i seminariów, dzięki którym ich uczestnicy zdobywają nowe kompetencje zawodowe. Naszym głównym partnerem i udziałowcem jest  Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Działamy na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego oraz podlaskiego. Dokładamy wszelkich starań do rozwoju zasobów ludzkich i kapitału intelektualnego w regionie Polski Wschodniej. Nasze wsparcie koncentruje się na następujących obszarach: zatrudnienie, edukacja, integracja społeczna, rozwój potencjału adaptacyjnego pracowników i przedsiębiorstw. CENTRUM NOWYCH TECHNOLOGII  było wykonawcą szkoleń w ramach następujących projektów: „Czas na zmianę” 2005, „Czas na zmianę – Aktywizacja Długotrwale Bezrobotnych” 2005, „Młodzież bez barier – Aktywizacja Młodych Bezrobotnych” 2005, „Szansa dla kobiet” 2005, „One się odważyły” 2005, „Przygotowanie do pracy w nowoczesnej gospodarce” 2005-2006, „Szansa Na Nowy Zawód” 2007-2008, „Twoja Szansa Twój Sukces” 2007-2008. 

www.cnt.wsfiz.edu.pl

Kancelaria Radców Prawnych Rurewicz i Partnerzy Spółka Partnerska

Istnieje od 2003 roku i od początku specjalizuje się w tematyce finansów, prawa finansowego, podatkowego, handlowego i gospodarczego oraz cywilnego. Zajmujemy się kompleksową obsługą podmiotów gospodarczych, jednostek samorządu terytorialnego, fundacji, stowarzyszeń. Prowadzimy doradztwo w sprawach gospodarczych i podatkowych w wykorzystaniem mechanizmów zmierzających do optymalizacji podatkowej podmiotów gospodarczych. Posiadamy również bogate doświadczenie w obsłudze prawnej projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz dysponujemy wiedzą opartą na doświadczeniu w zakresie współpracy z organizacjami skupiającymi podmioty gospodarcze. Obsługę poszczególnych dziedzin prawa zapewniają prawnicy, posiadający zarówno doświadczenie teoretyczne (wykładowcy uczelni), jak i praktyczne (radcowie prawni, adwokaci). Naszym Klientom oferujemy kompleksową obsługę prawną i doradztwo zarówno w bieżącej działalności, jak również przy realizacji specjalistycznych projektów, wymagających wiedzy z zakresu różnych dziedzin prawa. Naszymi Klientami są między innymi: spółki, stowarzyszenia i fundacje, jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, jednostki sektora finansów publicznych, indywidualni przedsiębiorcy, organizacje skupiające podmioty gospodarcze w poszczególnych branżach.

www.kancelariarp.eu

Regionalne Centrum Wspierania Przedsiębiorczości PIAST Sp. z o.o.

To Spółka oferująca szeroką ofertę usług z zakres kompleksowej obsługi firm, obejmującej w szczególności  rachunkowość, obsługę prawną i podatkową. Proponujemy indywidualne rozwiązania, zapewniające przejrzystość i szybki dostęp do informacji finansowo-ekonomicznych obsługiwanych firm. Wspomagamy zarządzanie zasobami ludzkimi i projektowaniem rozwoju zawodowego pracowników w celu zwiększenia efektywności wykorzystania potencjału  ludzkiego w firmie. RCWP PIAST wspomaga podmioty w pozyskiwaniu i właściwym wykorzystaniu zewnętrznych źródeł finansowania przeznaczonych na działania rozwojowe i  inwestycyjne. Na indywidualne zlecenia przygotowujemy, wdrażamy i prowadzimy działania restrukturyzacyjne. Spółka nawiązała współpracę z wieloma specjalistami z zakresu prawa, finansów i podatków, jak również wielu innych obszarów działalności każdego podmiotu, np. obszarów IT. Ich doświadczenie, wiedza i potencjał wspólnie ze specjalistami spółki Piast zapewnią świadczenie usług w pełni profesjonalnych, na najwyższym poziomie merytorycznych, bazujących na wzajemnym zaufaniu i lojalności.
 

STREB Polska Sp. z o. o.


Specjalizuje się w profesjonalnym inweOpis: http://www.biznesklaster.pl/site_media/filebrowser/streb1_thumbnail.jpgstowaniu i zarządzaniu nieruchomościami. Spółka oferuje najwyższej jakości usługi, cechuje się skutecznością w podejmowaniu działań opartych na rzetelnej wiedzy, doświadczeniu oraz znajomości rynku nieruchomości Białegostoku i regionu. STREB Polska cieszy się zaufaniem klientów i partnerów
biznesowych. Firma koncentruje się na efektywności ekonomicznej inwestycji, fachowej i skutecznej obsłudze inwestorów na rynku nieruchomości komercyjnych.
Proponowane przez nią lokalizacje i usługi dopasowane są do indywidualnych potrzeb inwestorów, którym STREB zapewnia kompleksową obsługę na wszystkich etapach prowadzenia inwestycji.
Misją STEB Polska jest utrzymanie wysokiej dynamiki rozwoju i uzyskanie pozycji dominującej na rynku podlaskim. Spółka szczególny nacisk kładzie na budowanie wizerunku pewnego i profesjonalnego partnera w biznesie, świadczenie usług na najwyższym poziomie, satysfakcję klientów, których zaufanie i docenienie jest dla firmy STREB najwyższą wartością. Do mocnych stron firmy należy zaliczyć: wysoką kulturę obsługi, znajomość regionalnego rynku, w tym zwłaszcza potrzeb i oczekiwań klientów, wykwalifikowany personel kompetentnie i rzetelnie
realizujący powierzone mu zadania.

STREB Polska oferuje:
- wszechstronną pomoc w poszukiwaniu nieruchomości
- pomoc w zakresie infrastruktury (energia, telefon i internet, drogi)
- pomoc w sprawach formalno - prawnych (np. dotyczących pozwoleń)
- pomocy przy rekrutacji personelu, uzyskiwaniu pomocy publicznej
- wsparcie działań marketingowych, promocyjnych i reklamowych inwestycji

www.kamienicalipowa.pl

Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. (ŚCITT)

Jest instytucją, która od ponad dziesięciu lat działa na rzecz wzmocnienia pozycji gospodarczej regionu świętokrzyskiego na arenie krajowej, jak i międzynarodowej. Misją ŚCITT jest dążenie do wzmocnienia konkurencyjności naszego województwa w dziedzinie produkcji, usług, edukacji i zarządzania. Spółka, jako jeden z wiodących w regionie ośrodków wspierania przedsiębiorczości, oferuje zarówno firmom, osobom indywidualnym jak i podmiotom publicznym szereg usług informacyjnych, doradczych, szkoleniowych i eksperckich. Obecnie w ramach ŚCITT realizowanych jest kilkanaście projektów o zasięgu regionalnym, krajowym oraz międzynarodowym w obszarze nowych technologii, wsparcia przedsiębiorczości i transferu wiedzy. 
Działania realizowane w ramach Spółki pozwoliły na:? zainicjowanie i współtworzenie dokumentu strategicznego „Regionalna Strategia Innowacji dla Województwa Świętokrzyskiego” (pozyskanie grantu z Komitetu Badań Naukowych);? zainicjowanie (dobór partnerów, zawiązanie konsorcjum) i współtworzenie projektu e-świętokrzyskie;? realizacja ponad 40 projektów na rzecz rozwoju regionu; ? koordynacja prac projektowych 46 instytucji krajowych i regionalnych;? pozyskane ponad 65 milionów złotych dla świętokrzyskich przedsiębiorców i instytucji na realizację inwestycji;? zorganizowanie ok. 700 konferencji, warsztatów, szkoleń; ? przeszkolenie ok. 20 000 beneficjentów w ramach ww. spotkań;? realizację 200 audytów technologicznych;? realizację 50 transferów wiedzy.
Udziałowcami Centrum są kluczowe jednostki publiczne regionu: Samorząd Województwa Świętokrzyskiego, Miasto Kielce oraz Politechnika Świętokrzyska. Partnerami ŚCITT są instytucje i organizacje tworzące regionalny system przedsiębiorczości, czyli: instytucje wsparcia biznesowego, małe i średnie firmy, ośrodki naukowo-badawcze, dydaktyczne, samorządy lokalne oraz wynalazcy. ŚCITT skupia wokół siebie wielu doświadczonych ekspertów, których zatrudnia na umowę zlecenie/dzieło na czas trwania danego przedsięwzięcia. Są to przede wszystkim eksperci międzynarodowi, krajowi oraz pracownicy naukowi kieleckich uczelni wyższych.
Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. zarejestrowane jest w Krajowym Systemie Usług (KSU) prowadzonym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w zakresie usług:- doradczych o charakterze ogólnym,- doradczych o charakterze proinnowacyjnym,- szkoleniowych,- informacyjnych.
Jednym z wiodących obszarów działalności spółki jest promocja odnawialnych źródeł energii i ich wykorzystania na rzecz bezpieczeństwa energetycznego na poziomie regionalnym i ponadregionalnym.  W celu systematycznej realizacji założonych celów Spółka oferuje: 
Usługi szkoleniowe w obszarze tematycznym:? Efektywna gospodarka energetyczna, zarządzanie energią w przedsiębiorstwie,? Projektowanie innowacyjnych budynków energooszczędnych,? Efektywność energetyczna w użytkowaniu obiektów budowlanych,? Cykl szkoleń tematycznych o następujących zagadnieniach: mikroinstalacje, instalacje solarne i ogniwa fotowoltaiczne, biogazownie rolnicze i przemysłowe, nowe technologie pozyskiwania energii z biomasy, pompy ciepła i energia geotermalna, energetyka wiatrowa, elektrownie wodne;? Audytor efektywności energetycznej. ? Specjalista ds. pozyskiwania funduszy na efektywne wykorzystanie energii w przedsiębiorstwie,? Instalacje w budownictwie sprzyjające efektywnemu wykorzystaniu energii,? Wpływ doboru materiałów i technologii w budownictwie na energochłonność budynków,? Cykliczne spotkania tematyczne w obszarze EWE,? Branżowe Fora Innowacji,? Partner Search – fora o charakterze konferencji powiązanych z komponentem targowo/giełdowym mające służyć efektywnej promocji rozwiązań innowacyjnych i nawiązywaniu współpracy środowiska naukowego i firm, poszukiwaniu partnerów, działamy na rzecz zawiązywania partnerstw na szczebli lokalnym/regionalnym służących komercjalizacji wiedzy i technologii w obszarze EWE. Eksperckie usługi doradcze i informacyjne dla mikro, małych i średnich firm z regionu świętokrzyskiego oferowanych przez pracowników Centrum Kompetencji EWE utworzonym przy SCITT:? audyty technologiczne,? strategie wdrażania innowacji w firmach,? świadectwa charakterystyki energetycznej,? Strategia wdrażania innowacji w firmie, która określa w jakim stopniu i w jaki sposób można i należy wykorzystać innowacje do osiągnięcia strategicznej przewagi konkurencyjnej,? Świadectwo charakterystyki energetycznej dokument, który określa wielkość zapotrzebowania na energię niezbędną do zaspokojenia potrzeb związanych z użytkowaniem budynku lub lokalu, jest głównym elementem systemu oceny energetycznej istniejących budynków, zawiera informacje na temat efektywności energetycznej danego obiektu i jest rodzajem ekspertyzy, która wskazuje na energochłonne obszary w budynku oraz potencjalne modernizacje i usprawnienia,? przeglądy energetyczne w firmie,? opracowanie modeli optymalizacji zarządzania energią w firmie.
Eksperckie usługi doradcze i informacyjne w zakresie realizacji projektów energetycznych w formule Partnerstwa Publiczno – Prywatnego:? opracowanie analiz wykonalności i rentowności inwestycji w oparciu o PPP dla przedsiębiorstw,? koncepcje usługi kompleksowego wdrożenia inwestycji w formule PPP,? działania informacyjne dotyczące realizacji inwestycji w oparciu o partnerstwa publiczno – prywatne.
Stypendia naukowe oraz transfer wiedzy w formie organizacji staży pracowników naukowych w przedsiębiorstwach? Stypendia naukowe dla doktorantów, którzy wprowadzą innowacyjne rozwiązania w konkretnych sektorach lub w wyniku prac badawczych wypracują rozwiązania zaistniałych problemów w przedsiębiorstwach,? Staże w przedsiębiorstwach dla pracowników naukowych umożliwiające zdobycie nowych kwalifikacji w zakresie kluczowych dziedzin regionu świętokrzyskiego zgodnie z Regionalną Strategią Innowacji.
Ważnym elementem działalności Spółki jest realizacja projektów międzynarodowych. Pozwala to na zdobywanie nowej wiedzy i doświadczeń w obszarze energii odnawialnej. Kluczowe projekty to „Wspieranie wykorzystywania odnawialnych źródeł energii oraz zwiększenia efektywności energetycznej”, koordynowany przez  Ministerstwo Rozwoju Narodowego Węgier oraz projekt Enterprise Europe Network, realizowany w ramach 7. Programu Ramowego UE. 
Celem pierwszego projektu jest promocja odnawialnych źródeł energii i wykorzystanie ich jako czynnika zrównoważonego  rozwoju na szczeblu regionalnym/lokalnym. Szczegółowymi celami projektu są: wizualizacja i kwantyfikacja zapotrzebowania na energię na szczeblu regionalnym, jako pierwszy krok w wysiłku na rzecz promowania odnawialnych źródeł energii, mobilizacja energii endogenicznej i potencjału biznesowego, jako gwarancji zrównoważonego zaopatrzenia w energię, wsparcie dyskusji na temat regionalnego popytu i podaży energii, promocja instrumentów Regionalnej Koncepcji Energetycznej, jako warunek wstępny zrównoważonego zaopatrzenia w energię na poziomie lokalnym, regionalnym, narodowym i cetralnoeuropejskim. Jednym z głównych celów i oczekiwanych rezultatów projektu jest rozwój przynajmniej jednej koncepcji energetycznej w każdym z krajów uczestniczących. Efektem długofalowym  Regionalnej Koncepcji Energetycznej będzie zrównoważony rozwój ekonomiczny i środowiskowy. Celem drugiego wyżej wymienionego projektu jest wsparcie przedsiębiorstw w zakresie pozyskiwania nowych partnerów biznesowych i innowacyjnych technologii. ŚCITT jest koordynatorem Konsorcjum Business Support Network South, w skład którego wchodzą: Staropolska Izba Przemysłowo – Handlowa, Politechnika Krakowska Centrum Transferu Technologii, Izba Przemysłowo – Handlowa w Krakowie, Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., Stowarzyszenie Grupy Przedsiębiorców Przemysłu Lotniczego „Dolina Lotnicza", Stowarzyszenie Promocji Przedsiębiorczości w Rzeszowie, Górnośląska Agencja Przekształceń Przedsiębiorstw S.A., Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.  Wyjazdy studyjne i misje branżoweWyjazdy studyjne i misje branżowe stanowią instrument umożliwiający wypracowanie modelu transferu wiedzy do regionu świętokrzyskiego z innych wysoko rozwiniętych obszarów Unii Europejskiej. Zakres wyjazdów odpowiada tematycznie kluczowym specjalizacjom regionu, które zostały określone w wyniku badań realizowanych w ramach projektu „Perspektywy RSI Świętokrzyskie (III Etap)”, tj.: branża efektywne wykorzystanie energii, branża transfer wiedzy, branża targowo – kongresowa, branża turystyka medyczna, branża wzornictwo. Zorganizowano wyjazdy tematyczne do Czech, Austrii, Niemiec, Finlandii, Szwajcarii, Danii, Szwecji, Irlandii, Francji, Belgii, Włoch. 
Świętokrzyska Giełda Kooperacyjna Nowych TechnologiiOd 10 lat firma jest organizatorem kolejnych edycji Giełdy Kooperacyjnej Nowych Technologii. Początkowo impreza organizowana była samodzielnie przez SCITT natomiast w latach kolejnych współorganizatorami Giełdy była Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Targi Kielce.  Celem Giełdy niezmiennie od samego początku jest promocja innowacyjnej myśli technologicznej, usług oraz produktów związanych z efektywnym wykorzystaniem energii (EWE) i odnawialnymi źródłami energii (OZE) oraz nawiązanie kontaktów pomiędzy oferentami nowych rozwiązań technologicznych a ich potencjalnymi klientami. W ramach Giełdy organizowane są konferencje o charakterze międzynarodowym, spotkania biznesowe oraz konkursy dla innowacyjnych firm, produktów, usług. Patronat nad Giełdami sprawują rokrocznie władze samorządowe oraz przedstawiciele uczelni wyższych. 
Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. jako  Lider Kręgu ‘Efektywne Wykorzystanie Energii”. Misją Kręgu „Efektywne Wykorzystanie Energii”, którego obecne działania są finansowane w ramach projektu „Kręgi Innowacji – rozwój zintegrowanych narzędzi wspierania innowacyjności województwa w obszarach o dużym potencjale wzrostu” jest popularyzacja tematyki efektywnego wykorzystania energii w województwie świętokrzyskim wśród przedstawicieli środowiska naukowego, samorządowego i biznesowego.  Strategia rozwoju Kręgu „Efektywne Wykorzystanie Energii” zakłada, że będzie on platformą współpracy przedsiębiorstw, jednostek naukowych, instytucji otoczenia biznesu i jednostek samorządu terytorialnego na rzecz efektywnego wykorzystania energii  w gospodarce w województwie świętokrzyskim. Będzie on łączyć wytwórców energii, dostawców energii, firmy informatyczne, firmy budowlane, dostawców maszyn i urządzeń OZE, deweloperów, projektantów, architektów, audytorów energetycznych, zespoły badawcze ds. OZE, zespoły badawcze ds. EWE, firmy konsultingowe, instytucje finansowe, biura inżynierskie, firmy zajmujące się procesami automatyzacji przemysłowej, w tym podmioty z dwóch klastrów: Świętokrzysko-Podkarpackiego Klastra Energetycznego i Świętokrzysko-Podkarpackiego Klastra Budowlanego.  
Krąg EWE stawia na zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw działających na terenie województwa świętokrzyskiego poprzez optymalizację wykorzystania energii a przez to zmniejszenie kosztów ich funkcjonowania. Jednocześnie korzysta z potencjału sektora rolnictwa do kreowania nowych działalności  w zakresie OZE, w szczególności dotyczących wykorzystania biomasy i biogazu. Z jednej strony skupia swoje inicjatywy na przedsiębiorstwach prowadzących energochłonne procesy gospodarcze, przedsiębiorstwach działających w sektorach cechujących się wysoką presją cenową na rynkach międzynarodowych oraz na przedsiębiorstwach eko-świadomych. Z drugiej zaś strony wspiera rozwój nowych form kooperacji między podmiotami na rynku OZE, co pozwoli na lepsze wykorzystanie doświadczeń w zakresie wdrożenia modelowych rozwiązań dotyczących energii rozproszonej, w tym rozwiązań hybrydowych.   
ŚCITT, jako Spółka reprezentująca instytucje zaufania publicznego, kładzie szczególny nacisk na profesjonalną i rzetelną współpracę z klientami w zakresie świadczonych usług. Gwarancją spełnienia zasad wynikających z niniejszej polityki jest wdrożony i doskonalony system zarządzania jakością zgodny z normą PN-EN ISO 9001:2009.

www.it.kielce.pl

Arando Sp. z o.o.

To agencja reklamowa wyspecjalizowana w projektowaniu materiałów wydawniczych. Zarówno broszur, jak i folderów, ale przede wszystkim obszernych publikacji katalogowych. Ich tworzenie wymaga nie tylko doskonałej kreacji graficznej, ale też wysokiej precyzji i wiedzy z zakresu poligrafii oraz technologii produkcji.

Tradycyjne narzędzia marketingu łączymy z nowoczesną technologią. Staramy się działać zawsze skutecznie i maksymalnie sprawnie technicznie.

Oferta firmy Arando to:

  • katalogi, foldery, ulotki, teczki i In.
  • wizualizacje, animacje
  • POSM
  • identyfikacja firmy, marki, produktu,
  • opakowania
  • aplikacje i serwisy www

http://www.arando.com.pl

 

INFOSYSTEMS S.A.

INFOSYSTEMS S.A. to jeden z największych producentów dedykowanych rozwiązań informatycznych dla branży opakowań i etykiet w Europie.

INFOSYSTEMS SA dostarcza światowej klasy oprogramowanie zarządcze, rozwiązania web-to-print, e-commerce, softproofing,  prepressworkflow od lat zachowując pozycję technologicznego lidera. W odpowiedzi na  dynamiczny rozwój swoich klientów firma stworzyła m. in. zintegrowany system informatyczny do zarządzania zoptymalizowaną produkcją etykiet i opakowań iPackManager, umożliwiający kompleksowe zarządzanie procesami i utrzymanie stałej kontroli nad kosztami przedsiębiorstwa poligraficzno- opakowaniowego.

www.infosystems.pl

 

Windykator Polska sp. z o.o.

To firma windykacyjna świadcząca usługi w przedsiębiorstwach na zasadzie outsourcingu. Powstała z myślą o przedsiębiorcach zmagających się z nieuczciwymi kontrahentami. Wspomaga ona tych przedsiębiorców, którzy chcą uchronić się przed kłopotami finansowymi spowodowanymi nawiązaniem kontaktów gospodarczych z nierzetelnymi podmiotami lub osobami fizycznymi podczas sprzedaży dóbr lub usług, którzy nie spłacają swoich zobowiązań. Celem działalności tej firmy jest skuteczne odzyskiwanie długów, odbudowa zaufania finansowego oraz promowanie rzetelności przedsiębiorców.

www.windykatorpolska.pl

Kancelarie Prawne CLS Sp. z o.o.


 

To ogólnopolska Kancelaria Prawna, która świadczy usługi dla klientów indywidualnych i klientów biznesowych. Kancelaria prowadzi sprawy w zakresie prawa cywilnego (w tym: prawa pracy, prawa rodzinnego, prawa spadkowego, prawa ubezpieczeń społecznych, prawa odszkodowawczego, prawa celnego), prawa gospodarczego i handlowego (sporządzanie umów, prowadzenie negocjacji pomiędzy przedsiębiorcami, zakładanie, obsługa i likwidacja spółek handlowych, reprezentacja przed sądami wszystkich instancji oraz przed Sądem Najwyższym), prawa karnego (w tym: postępowania karnego, postępowania karno-skarbowego, doradztwa w zakresie prawnokarnych aspektów prowadzenia działalności gospodarczej), prawa podatkowego, prawa spółdzielczego oraz usług windykacyjnych (pieczęć windykacyjna, monitoring należności, windykacja polubowna, prowadzenie postępowania sądowego i egzekucyjnego, zakup wierzytelności, wpis do BIG, weryfikacja klientów, doradztwo w zakresie sprawnego i skutecznego dochodzenia swoich należności).. Ponadto, firma udziela porad prawnych, sporządza pisma procesowe i opinie prawne.

www.kancelariecls.pl

 

Stowarzyszenie Mecenas

Jest trwałym zrzeszeniem mającym na celu wspieranie szeroko rozumianych działań przedsiębiorczych przede wszystkim mieszkańców woj. podlaskiego. Skupia głównie osoby z wykształceniem prawniczym, zajmujące się zawodowo szeroko rozumianym sektorem usług prawniczych i ekonomicznych, przede wszystkim pozyskiwaniem wsparcia finansowego dla firm i instytucji społecznych, doradztwem prawnym i ekonomicznym, zarządzaniem i rozliczaniem projektów, coachingiem i szkoleniami. Ma doświadczenie we współpracy z urzędami publicznymi, sferą biznesu, nauki i organizacji społecznych. Szczególnym obszarem wsparcia stowarzyszenia są przedsięwzięcia realizowane przez rolników, przemysł spożywczy i mechaniczny oraz wszelkie branże gospodarcze na obszarach wiejskich i terenach rolniczych województwa podlaskiego, objęte Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-202027.

www.stowarzyszenie-mecenas.pl

 

P.P.U. i H. CIS Sp. z o.o.

Firma CIS jest obecna na  rynku od wielu lat i stała się rozpoznawalna jako solidny partner handlowy. Głównym przedmiotem naszej działalności jest produkcja pianek poliuretanowych, a ich szeroka gama  znajduje zastosowanie w różnych gałęziach przemysłu.

Atutem przedsiębiorstwa jest duża dynamika rozwoju oraz liczne inwestycje w zaplecze produkcyjne i technologiczne. Efektywne wykorzystywanie potencjału widoczne jest w nowoczesnych metodach wytwarzania produktu, a także różnych przedsięwzięciach budowlanych. Jednocześnie jako  firma przykładamy dużą wagę do aspektów ekologicznych, a nasza działalność nie stanowi zagrożenia dla środowiska. Dzięki wdrażanym innowacjom,  klientom  dostarczane są produkty najwyższej jakości, dostosowane do ich potrzeb i wymagań.

www.cis.com.pl

 

Zainteresowanych przystąpieniem do Klastra prosimy o wypełnienie lub  

W razie pytań prosimy o Kontakt