Członkowie klastra

Ostatnie zdjęcia

Spotkanie Klastra Instytucji Otoczenia Biznesu z Ambasadorem RP w Paryżu

EuroFirma Media Sp. z o.o.

Narzędzia najczęściej wykorzystywane przez PR-owców

Narzędzia najczęściej wykorzystywane przez PR-owców

 

Dbanie o dobrą reputację organizacji i zapewnienie sprawnej komunikacji, zarówno zewnętrznej, jak i wewnętrznej, to nie lada  wyzwanie dla specjalistów ds. public relations. Sprostanie temu zadaniu możliwe jest dzięki dobrej znajomości i umiejętnemu posługiwaniu się szeregiem dostępnych narzędzi/technik PR. Ich różnorodność sprawia, że odpowiednio wykorzystane zapewniają firmie efektywne działanie oraz poprzez przemyślane strategie, osiągniecie zamierzonych celów. Wybór i zastosowanie konkretnych narzędzi powinien być dopasowany do danej sytuacji i profilu odbiorców.

 

Public relations obejmuje przede wszystkim odpowiednio opracowaną, pod kątem formy, miejsca i czasu, komunikację z otoczeniem, która to komunikacja powinna przekładać się na wymierne korzyści w postaci zainteresowania mediów, pozyskania nowych klientów, partnerów biznesowych, sponsorów, czy też zbudowania trwałego, pozytywnego wizerunku firmy. Narzędzia PR, określane również mianem technik lub instrumentów, to nic innego, jak sposoby działania i umiejętności, umożliwiające przedsiębiorstwu osiągnięcie wymienionych celów. To metody pozwalające na przekształcenie ponoszonych nakładów w konkretne, mierzalne efekty oraz zapewniają sprawnej komunikacji z otoczeniem, zarówno tym wewnętrznym, jak i zewnętrznym.

Wśród narzędzi PR wymienia się najczęściej:

  • Media relations, czyli współpracę z mediami – musi ona uwzględniać dwa kierunki działania: pierwszym z nich jest zapewnienie aktualnych i rzetelnych informacji, drugi to ciągły proces kształtowania właściwych relacji z redakcjami mediów. To dzięki zainteresowaniu dziennikarzy, w prasie, radiu czy telewizji pojawiają się informacje o osiągnięciach i dokonaniach organizacji.
  • Corporate identity (CI), czyli tworzenie tożsamości organizacji – są to działania, których celem jest budowanie i utrwalanie w świadomości otoczenia określonego, korzystnego obrazu przedsiębiorstwa. Zasadniczym elementem tożsamości powinna być konsekwencja, spójność poszczególnych elementów, oraz troska o szczegóły.
  • Sponsoring – zasady sponsorowania określane są w szczegółowej umowie zawieranej pomiędzy sponsorem a sponsorowanym, Określa ona m.in. udział firmy w łącznych kosztach przedsięwzięcia oraz zasady prezentacji jej znaku firmowego. Przystąpienie do działalności sponsorskiej powinno być poprzedzone przygotowaniem koncepcji sponsoringu. Błędem jest bowiem podejmowanie tego typu działań w sposób przypadkowy. Doświadczenie dużych firm pokazuje, że decydując się na sponsorowanie określonej drużyny sportowej, czy wydarzenia kulturalnego, kierują się wyobrażeniem o sponsorowanej dziedzinie w celu uzyskania zgodności tego wyobrażenia z budowanym wyobrażeniem, wizerunkiem firmy. Elementem odróżniającym sponsoring od działalności charytatywnej, są obustronne korzyści z wzajemnych świadczeń pomiędzy sponsorem a sponsorowanym;
  • Lobbing – obejmuje on działania mające na celu właściwe usytuowanie firmy w życiu zawodowym, społecznym, samorządowym i politycznym kraju. Działalność lobbingowa zmierza do upowszechniania idei i wartości ważnych z punktu widzenia organizacji oraz pozyskiwania partnerów dla realizowanych przez organizację przedsięwzięć. W powszechnym mniemaniu lobbing kojarzony jest raczej negatywnie. Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, że zorganizowane grupy nacisku występujące w obronie swoich interesów ekonomicznych, działające w sposób w pełni etyczny, nie powinni budzić negatywnych emocji i kontrowersji. Co więcej, ich aktywność może przynosić korzyści całemu społeczeństwu. Właśnie ten pozytywny aspekt sprawił, że lobbing został włączony do technik wykorzystywanych przez PR.
  • Zarządzanie sytuacją kryzysową – obejmuje ono właściwe przygotowanie i przeprowadzenie działań w sytuacji kryzysowej, nagłej czy trudnej dla przedsiębiorstwa. W tym celu wykorzystuje się wszystkie inne narzędzia PR. Nadrzędnym zadaniem kryzysowego public relations jest przedstawienie prawdy, nawet tej najtrudniejszej i najbardziej kłopotliwej, wyjaśnienie zaistniałej sytuacji zgodnie z rzeczywistością, przy jednoczesnym  podjęciu działań umożliwiających złagodzenie lub usuniecie jej negatywnych skutków. Sytuacja kryzysową może być np. szkodliwy dla środowiska wyciek w fabryce czy wypadek, do którego dojdzie na zorganizowanym przez firmę wyjeździe.
  • Wydawnictwa własne – obejmują one wydawane przez firmę publikacje, dotyczącej jej działalności. Mogą one dotyczyć różnych zagadnień, od ogólnych do bardzo specjalistycznych. Przykładami tego typu wydawnictw są m.in. ulotki i foldery o organizacji, sprawozdania roczne czy też firmowa strona internetowa.

 

 

Przykłady działań public relations

 

Tak, jak wspomniano już wcześniej, działania podejmowane w ramach public relations mogą przybierać różne formy. Poniższa tabela przedstawia przykłady działań PR w ramach poszczególnych form. Współpraca z mediami, czyli media relations, dla lepszego zobrazowania zróżnicowania środków, została tu podzielona na formę prasową oraz formy radiową i telewizyjną.

 

 

 

Formy public relations

 

Forma prasowa

¾    działalność rzecznika prasowego;

¾    notatki prasowe (np. o podpisanych umowach, ważniejszych wydarzeniach, itp.);

¾    wywiad w prasie z dyrektorem firmy;

¾    reportaż o współpracy firmy z instytucjami naukowymi;

¾    oświadczenia prasowe (odpowiedź na krytykę);

¾    zwoływanie konferencji prasowych.

Forma telewizyjna

¾    reportaż o przygotowaniach do uruchomienia nowej produkcji czy otwarciu nowego oddziału danego przedsiębiorstwa;

¾    filmy video o historii firmy lub o procesie technologicznym.

Forma radiowa

¾    reportaż w /o laboratorium firmy;

¾    audycja o sukcesach eksportowych;

¾    rozmowa z ekspertem - pracownikiem firmy.

Forma wydawnicza

¾    broszury, ulotki, foldery o firmie, jej organizacji, historii, zakresie produkcji;

¾    kalendarze firmowe, bilety wizytowe, etykiety samoprzylepne ze znakiem firmowym;

¾    druki okolicznościowe.

Forma wystawiennicza

¾    wystawy dorobku firmy;

¾    stała ekspozycja ilustrująca historię rozwoju firmy;

¾    stoiska informacyjne na prestiżowych wystawach i targach.

Forma pocztowa

¾    wysyłanie listów okolicznościowych (np. życzeń świątecznych i noworocznych);

¾    wysyłanie zaproszeń na imprezy firmowe;

¾    utrzymywanie kontaktów listownych i telefonicznych z klientami.

Spotkania

¾    konferencje, seminaria, np. na temat nowych technologii produkcji;

¾    spotkania i utrzymywanie kontaktów osobistych z ludźmi biznesu, klientami, ekspertami;

Lobbing

¾    przyjęcia, obiady, kolacje

Zwiedzanie

¾    dni otwarte dla klientów firmy;

¾    pokazy pracy ciekawych jednostek firmy;

¾    spotkania z ekspertami.

 

Forma upominkowa

¾    wręczanie upominków przypominających o istnieniu firmy (teczki, kalendarze)

Świadczenia charytatywne

¾    przekazywanie pieniędzy na cele charytatywne;

¾    utrzymanie domu dziecka;

¾    przekazywanie urządzeń jednostkom społecznie użytecznym (np. komputera szkole)

Sponsoring

¾    sponsorowanie zawodów sportowych oraz drużyn sportowych;

¾    sponsorowanie imprez kulturalnych;

¾    sponsorowanie działalności naukowej.

Źródło: W. Budzyński, Public relations, strategia i nowe techniki kreowania wizerunku,, Poltext, Warszawa 2008

 

Artykuł powstał w oparciu o:

1.      W. Budzyński, Public relations, strategia i nowe techniki kreowania wizerunku,, Poltext, Warszawa 2008

2.      L. Kiełtyka, Komunikacja w zarządzaniu : techniki, narzędzia i formy przekazu informacji, Placet, Warszawa 2002

 

 
Powiązane artykuły: